7 December Divisie Indië-veteranen

Header 7DD

Wij werden geroepen Indië 1946-1950

 
Informatie / Diverse » / Oproep herdenking Roermond

1 september 2012, herdenking bij het Nationaal-Indië monument in Roermond.

Prins Willem-Alexander heeft een krans gelegd bij het Indië-monument in Roermond. Bij de herdenkingsplechtigheid waren ook minister van Defensie Hans Hillen en de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Er waren ongeveer 20.000 mensen bij het monument aanwezig om de jaarlijks terug kerende herdenking bij te wonen.


Oproep aan de gemeente Roermond (juni 2008)

Geachte heer van Beers,

Als burgemeester van Roermond bent u ongetwijfeld op de hoogte van het Nederlands-Indië monument in uw gemeente en de jaarlijkse herdenking op 7 september. De gemeente Roermond heeft het initiatief ondersteund voor het Indië monument welke in 1988 is onthuld en thans is het een jaarlijks hoogte punt voor de overgebleven Indië-veteranen.Tienduizenden veteranen die vanaf 1945 werden geroepen door de Nederlandse regering om orde en vrede te brengen in Indië vinden bij het monument in uw gemeente De erkenning die zo lang is gemist.

Onder andere via het ministerie van algemene zaken heb ik begrepen dat ik mij met de volgende vraag het beste tot u kunt wenden.

Heeft u wel eens een poging gedaan om Hare Majesteit de Koningin of de Prins van Oranje uit te nodigen voor het bijwonen van de herdenking op 7 september en als u dit nog niet heeft gedaan dan wil ik u vragen of u bereid bent om dit alsnog te doen.

Reactie van: Gemeente Roermond (30 juni 2008)

Uw mailbericht over een mogelijk bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de plechtigheid op 7 september heb ik besproken met de Stichting nationaal Indië-monument, hier in Roermond. Deze stichting en niet de gemeente Roermond is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van die plechtigheid.

De stichting nodigt Hare Majesteit ieder jaar uit, maar zij komt niet. Zij stelt zich principieel op het standpunt dat zij op 4 mei alle gevallen Nederlanders herdenkt. Zij wordt in Roermond altijd vertegenwoordigd door de heer Blomjous, chef militaire huis van de Koningin. Hoe de Kroonprins er straks over denkt, weet niemand, maar voorlopig blijft het zo zoals het is.

De herdenking is dit jaar overigens op 6 september omdat 7 september op een zondag valt.


Reactie van het Koninklijk Huis op een persoonlijke brief aan Hare Majesteit de Koningin over het bijwonen van de herdenking bij het Indië monument in Roermond.

 reactie_koninklijk_huis_01reactie_koninklijk_huis_02


Oproep aan de politiek en veteranen organisaties (mei 2007)

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei jl. en het op TV uitgezonden interview met Prins Willem-Alexander ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag (uitgezonden door de NOS) vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Met betrekking tot de waardering van de veteranen zei de Prins: "kritiek op de militaire aspecten/acties in o.a. Afghanistan en Nederlands-Indië waren niet terecht en kunnen de militairen persoonlijk niet worden aangerekend".

Indië-veteranen hebben jarenlang (1946-1950) meestal, als dienstplichtigen, gediend en als gevolg daarvan vaak traumatische ervaringen opgelopen en verder weinig of geen erkenning gekregen."

Elk jaar is in Roermond op 7 september een herdenking bij het Nationale monument Indië-veteranen, dat op 7 september 1988 door Z.K.H. Prins Bernhard werd onthuld.

Als Hare Majesteit de Koningin of Z.K.H. Prins Willem-Alexander op 7 september 2007 bij de herdenking in Roermond aanwezig zou zijn is dit van grote betekenis voor deze groep veteranen en hun nabestaanden.

Kan ik vertrouwen op uw betrokkenheid en tevens op de bereidheid van u om uw invloed aan te wenden met betrekking tot deze wens van de Indië-veteranen.


Reactie (2) van: Tweede kamerfractie VVD (14 augustus 2007)

Wij hebben uw e-mail ook aan het ministerie van Defensie doorgestuurd. Bijgaand de reactie:

Helaas moet ik je berichten dat (leden van) het Koninklijk huis niet aanwezig zal zijn bij de herdenking in Roermond. De gedragslijn is dat leden van de Koninklijke Familie in beginsel uitsluitend aanwezig zijn bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam te Amsterdam op 4 mei, waarbij door middel van een kranslegging de nagedachtenis wordt geëerd van alle Nederlanders die in en na de Tweede Wereldoorlog vielen voor het vaderland.

Dit teneinde te voorkomen dat aan het karakter van de Dodenherdenking op Dam, als Nationaal Moment bij uitstek, afbreuk zou worden gedaan.

De enige uitzondering is eenmaal per vijf jaar de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag door de koningin en de MP. Een nieuwe uitzondering zou vele discussie openen en maakt het onwerkbaar. Maar ik begrijp hun standpunt. Ik denk jij ook.

Medewerker van Arend Jan Boekestijn, kamerlid en VVD-woordvoerder Defensie


Reactie (1) na tweede oproep van: Tweede kamerfractie VVD (16 juli 2007)

Ik heb geen invloed op het Koningshuis maar ik zal mijn best doen om toch invloed uit te oefenen.

Arend Jan Boekestijn, kamerlid en VVD-woordvoerder Defensie


Reactie na tweede oproep van: Tweede kamerfractie ChristenUnie (25 juni 2007)

Hartelijk dank voor uw e-mail bericht van 24/6/07 aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer over Herdenking bij het Nationale Monument Indië veteranen. Uw mail is doorgestuurd naar onze beleidsmedewerker van Defensie, die inhoudelijk het meest met het onderwerp te maken heeft.

Mogelijk ontvangt u van haar nog een nadere, meer inhoudelijke reactie.

Indien daartoe aanleiding bestaat wordt de inhoud van uw mail betrokken bij de voorbereiding van een Kamerdebat of voor het stellen van bijvoorbeeld schriftelijke vragen, zonder dat daar nog apart bericht over wordt gestuurd.
Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer


Reactie van: Tweede kamerfractie D66 (31 mei 2007)

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Tweede Kamerfracties kunnen weinig invloed uit oefenen op de bezoeken van leden van het koningshuis. Dit is een aangelegenheid van de staat waar wij niets mee te maken hebben. Wij zullen uw verzoek doorgeven maar kunnen u niets garanderen.

Tweede Kamer fractie D66


Reactie van: Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (21 mei 2007)

Dank u wel voor uw mail. Het is ons bekend dat onder veel Indië-veteranen de wens leeft dat een lid van het Koninklijk Huis de herdenking in Roermond bezoekt.

Het ligt op de weg van het Veteranen Platform, die wens namens alle veteranen bekend te stellen en waar mogelijk invloed aan te wenden.

Ambtelijk secretaris BNMO


Reactie van: Tweede kamerfractie Partij van de Arbeid (15 mei 2007)

Dank voor uw bericht.

Graag ondersteun ik uw woorden en het belang voor aandacht en ondersteuning van onze veteranen.

Als het mogelijk is zal ik zelf ook dit jaar aanwezig zijn bij de herdenking.

Angelien Eijsink, kamerlid


Reactie van: Ministerie van defensie (14 mei 2007)

Dank voor uw bericht. In 2003 heeft het kabinet besloten dat de erkenning en waardering voor veteranen in Nederland verbetering behoefde. Daarop is besloten een Nederlanse Veteranendag in te stellen, een dag voor àlle veteranen in Nederland. Heel toepasselijk is hiervoor nu de datum gekozen van de verjaardag van wijlen Prins Bernhard, 29 juni.

De betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij alle veteranen, en dus ook die van Nederlands Indië, komt tot uitdrukking door de aanwezigheid van de kroonprins op de Nederlandse Veteranendag. Hij neemt daar het defilé af en zal aanwezig zijn in de Ridderzaal.

Ik hoop u er begrip voor heeft dat wij uw verzoek dan ook niet doorgeleiden naar het kabinet van Hare Majesteit.

Woordvoerder staatssecretaris


Reactie van: Ministerie van algemene zaken (14 mei 2007)

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail met kenmerk 688193, waarin u aangeeft de koningin of prins Willem-Alexander uit te willen nodigen voor de herdenking Indië-veteranen op 7 september 2007.

De leden van het koninklijk huis zijn helaas niet per e-mail bereikbaar. U kunt uw uitnodiging per post sturen naar een centraal postadres. Het adres is: Postbus 30412, 2500 GK Den Haag.

U kunt de prins en de koningin ook voor dit evenement uitnodigen via de burgemeester van Roermond.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst


Reactie van: Veteranenplatform (10 mei 2007)

Wellicht wat laat, heeft de politiek en de samenleving erkend dat vaak ten onrechte het indie verhaal werd afgeschoven op de militairen en vele dienstplichtigen. Vele malen is in het openbaar door gezaghebbende autoriteiten het mea culpa uitgesproken.

Dus wat dat betreft heeft men getracht de zaken recht te zetten en de veteranen recht te doen.

Anders is het met betrekking tot de koninklijke belangstelling op 7 september te Roermond. Of een lid van het Koninklijk Huis wel of niet naar Roermond komt is een verantwoordelijkheid van het KH. Het KH is genoegzaam bekend met het feit hoe veteranen daar over denken en hun wens dat iemand van het KH in Roermond aanwezig kan zijn. Soms is in deze materie door goedwillende veteranen niet de juiste weg bewandeld. Het forceren van het KH in deze is een heilloze weg.

Inmiddels is het al een aantal jaren zo, dat in Roermond de Chef van het Mil. Huis van HM aanwezig is. Het vorengaande neemt niet weg de bijzondere waardering die het KH heeft over de inzet van Militairen vroeger (Indie) en ook thans. Die waardering staat vast en daarover is ook geen misverstand. Mocht het KH besluiten om toch een keer in Roermond aanwezig te willen zijn dan zal dat door het VP en ik denk door alle veteranen zeer worden gewaardeerd.

Maar die aanwezigheid is een verantwoordelijkheid van het KH.

Ik heb gemeend u wat uitvoeriger hierover te moeten inlichten,

Voorzitter VP


Reactie van: Tweede kamerfractie CDA (10 mei 2007)

U kunt uw verzoek het allerbeste richten aan de rijksvoorlichtingsdienst. Zij geven voorlichting over het Koninklijk Huis en adviseren ook de leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden.

CDA Tweede Kamerfractie